Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Θα πάου στουν ήλιου...


Μια φουρά ήταν η Μπουλιώ τ' Πιτρί απ' του Βάβδου. Τιλίους ξανθιά βαμέν' σα να μπήκη στ' χλουρίν'. Πήγη για καφέ στ' Γαλάτστα μι τ' Μαργούδα τ' Παρδάλ'. Κι εικίν΄ ξανθιά σα να ξυπλήθκη μι νέφτ΄.

Λιέει η Μπουλιώ:

-Μαργούδα, λιέου να πάου στου φιγγάρ' για βόλτα. Τι λιές; Είνι καλή ιδέα?
-Τι λιές μαρή.. φιγγάρ' κι λουλάδις... ιγώ λιέου να πάου στουν ήλιου. 
-Άι σιαπέρα μαρή χαζή... δεν ξιέρ'ς  ότι ου ήλιους καίει?
-Καλά μι φαίνιτι ότι είσι ντιπ ξανθιά. Πως τα λιές αυτά βρε μσόχαζ΄. Ιγώ θα πάου του βράδ' π' δε καίει...